بارگیری و ارسال هیترهای سوپر آرارات به پاکدشت

هیتر ها ارسالی به شهر پاکدشت

بارگیری و ارسال هیترهای سوپر آرارات به پاکدشت

 

گروه صنعتی اسکندری به صورت چندمین بار متوالی به تعداد شش عدد دستگاه گرماساز آرارات در تاریخ مهر ۱۳۹۶ به شهرستان پاکدشت واقع در استان تهران ارسال کرد ، هیتر های ارسال شده دارای استاندارد های ملی و اروپایی می باشد ، هیتر سوپر آرات با راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻی ٪۸۵ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ قابل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی خارجی ﻣﻮﺟﻮد در بازار ایران نیز می باشد .

هیتر گلخانه و مرغداری

هیتر گلخانه و مرغداری سوپر آراراتفیلم بارگیری سوپر آرارات به پاکدشت

درباره نویسنده

admin