جت هیتر

روش های گرم کردن خانه بدون بخاری یا تهویه مطبوع

گرمایش خانه بدون بخاری یا تهویه مطبوع

گرمایش خانه بدون بخاری یا تهویه مطبوع – آب و هوا روزانه به روز می شود و نیاز به گرم کردن خانه و یا حداقل اتاق های مورد استفاده مانند اتاق نشیمن و خواب. اگر شما یک بخاری الکتریکی ندارید یا می خواهید در طول روز صرفه جویی کنید بدون نیاز به گرم شدن درون خانه، در اینجا چند ترفند و راهنمایی برای گرفتن یک خانه گرم در زمستان است.
روش های گرم کردن خانه بدون بخاری یا تهویه مطبوع:

پوشش کف کامل

اگر فضاهای بزرگ بدون فرش در خانه شما وجود داشته باشد بهتر است که در فرش های سنگین برای پوشش کف ها و گرم کردن آنها سرمایه گذاری کنید، می توانید از پشم پشم، که با قیمت مناسب در مغازه ها فروخته می شود، استفاده کنید.

پرده های سنگین

استفاده از پرده های سنگین برای پوشش پنجره ها برای گرم کردن سریع تر، جلوگیری از هوای سرد در شب و کاهش شدت آن، دریغ نکنید که از یک پرده سنگین مناسب برای اندازه و اندازه پنجره یا بالکن در اتاق خواب و زندگی استفاده کنید.

دیافراگم را بکشید

حفره های کوچک معمولا در هر خانه به علت نصب سازگار، کانال های هوا، سیم های تلویزیون، اینترنت و آلومینیوم شکسته معمولا در هر خانه نامرئی هستند. این دهانه ها در هوای سرد و هوای داخل خانه، با سیمان یا برچسب ها کار می کنند.

گرمایش خانه بدون بخاری یا تهویه مطبوع

درب اتاق های خالی را ببندید

تصور کنید که درب اتاق های استفاده نشده باز شود و باعث ایجاد هوای سرد در خانه شما شود؟ بله جایی که جریان هوا با بقیه خانه وجود دارد، سردتر است، بهتر است درب خانه های اتاق را ببندید و حمام ها برای گرم شدن بیشتر استفاده نکنید.

تهویه خانه در طول روز در خورشید

تهویه خانه در روزهای آفتابی و معرفی نور خورشید و حرارت به اتاق خانه، اطمینان از خلوص خانه و گرما در شب و تازه کردن هوا در داخل برای جلوگیری از بیماری ها.

نان

نان، کیک، آب نبات و نان یکی از شایع ترین ترفندها است که مادربزرگ ما برای حفظ خانه در شب، بوی نان و گرما از شومینه گرما را در سراسر خانه برای همه ی خانواده احساس می کند.

عایق پلاستیکی روی پنجره ها قرار دهید

برای جلوگیری از نشت هوای سنگین در اتاق، شما می توانید از کاندوم های پلاستیکی PVC استفاده کنید و پنجره ها را از خارج خارج کنید. این باعث می شود نشت هوای سرد و گرد و غبار از داخل اتاق جلوگیری شود.


علل گرمایش خاک گلخانه

بازیافت حرارت سیستم های گرمایش

0

بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ

بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ

بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ در کشت های ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ آزاد، داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻓﯽ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﮔﯿﺎه اﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻮاي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از درﺟﻪ ﻫﻮاي ﻣﻄﻠﻮب ﺧﯿﺎر ﺳﺮدﺗﺮ ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﻮد،

بررسی رفتار حرارتی داخل گلخانه هاي تجاري خیار منطقه جیرفت و کهنوج نشان داد که همواره محیط داخل گلخانه هاي منطقه، چند درجه گرمتر از محیط آزاد بوده است ولی این تفاوت دما با توجه به سرماي منطقه در دي و بهمن ماه جوابگوي نیاز گرمایی داخل گلخانه نیست . به همین دلیل براي آن که گلخانه دماي مطلوب داشته باشد باید با همان سرعتی که گرما از دست می دهد، فضاي آن را گرم  دماي داخل گلخانه با محیط آزاد براي کاستن از اثرات سرما بر گلخانه بایستی طرق اتلاف گرما در گلخانه را بشناسیم تا بتوانیم با آن مقابله کنیم. بطور کلی گرما از سه طریق در گلخانه ها هدر می رود.

طرق اتلاف گرما در گلخانه:

۱ جابجایی و نفوذ

۲ تابش یا تشعشع

۳ هدایت یا رسانایی

جابه جایی و نفوذ هنگامی که یک سیال تغییر دما می دهد،

تغییرات ایجاد شده در چگالی آن جریانهاي جابه جایی طبیعی را ایجاد می کند. این تغییر دما در داخل گلخانه باعث می شود یک جریان طبیعی هوا در گلخانه از بالا به پایین و بالعکس بوجود آید . این جابجایی باعث خواهد شد تا هواي گرم از طریق شکافهاي موجود در پوشش گلخانه به بیرون منتقل شود . بنابراین با بستن شکافها و دریچه ها در شبهاي سرد، این نفوذ به حداقل می رسد.

تابش یا تشعشع در بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

در این روش گرما از اجسام گرم داخل گلخانه به اجسام سردتر بیرون گلخانه، از طریق امواج گرمایی منتقل می شود . این وضعیت باعث می شود که مقادیر زیادي از گرما در گلخانه ها از دست برود . پلی اتیلن مانع ضعیفی در برابر امواج مادون قرمز می باشد . بکار بردن مواد نگهدارنده مادون قرمز در ساخت پلی اتیلن باعث جلوگیري از اتلاف حرارت می گردد. -۳ هدایت یا رسانایی در این روش گرما بصورت مستقیم از طریق پوشش گلخانه به محیط بیرون منتقل می شود. نرخی که در آن گرما بصورت هدایت انتقال می یابد بوسیله تعیین تفاوت دماي بین داخل گلخانه و بیرون گلخانه و مقاومت کل در مقابل انتقال حرارت تعیین می شود. هدایت گرمایی تحت تاثیر عوامل زیادي قرار دارد که یکی از مهمترین آنها رطوبت است .

 

بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

 

انواع سیستم هاي گرمایشی در گلخانه یک سیستم گرمایشی خوب بایستی داراي دو ویژگی باشد :

الف – بتواند گلخانه را در سردترین شب سال گرم کند .

ب – حرارت را در سرتاسر گلخانه بصورت یکنواخت پخش کند.

د – هیتر های گلخانه و جت هیتر های مرغداری

استفاده از دیگ بخار در بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

در این روش از یک دیگ بخار در بیرون گلخانه استفاده شده و آب گرم بوسیله لوله به داخل گلخانه منتقل میشود . در این روش براي گرم کردن سطح بستر، لوله هاي آب گرم از نزدیکی سطح زمین و حدود ۱۰ سانتی متر بالاتر از سطح بستر نصب می شوند . نزدیکی لوله ها به سطح زمین باعث گرم شدن بستر می شود که براي رشد ریشه و افزایش باردهی گیاه مفید است.

محاسن:

۱ یکنواخت گرم کردن محیط گلخانه.

۲ آلوده نکردن هواي گلخانه.

۳ گرم کردن بستر .

معایب:

۱ هزینه بالاي لوله کشی داخل گلخانه و ساخت اتاقک دیگ بخار.

۲ خوردگی لوله هاي انتقال آب داغ و دیگ بخار.

۳ قابلیت تنظیم دقیق دماي داخل گلخانه.


روش های شستشوی دیگ بخار
بررسی دستگاه های گازسوز

0

روش های شستشوی دیگ بخار

روش های شستشوی دیگ بخار

روش های شستشوی دیگ بخار

روش های شستشوی دیگ بخار شستشوی شیمیایی به مراتب سریعتر و با صرفه تر از شستشوی روشهای مکانیکی از قبیل برسی زنی، چکشی کاری و جت زنی می باشد که می توان به عملیات تمیزکاری مقدماتی، تمیزکاری در حین سرویس و اسید شویی دیگ های بخار و احیای رزین های تبادل کننده یونی اشاره نمود.

باید تجهیزاتی که در آنها تبادل حرارتی رخ می دهد قبل از در سرویس قرار گرفتن تحت عملیات Boil Out قلیایی قرار بگیرند تا برشهای روغنی، رسوبات کم ضخامت، روغن های روان کننده و ذرات ناشی از درزهای لوله کشی مواد که هنگام ساخت و نصب تجهیزات حاصل شده اند، زدوده شود . Boil Out به منظور شستشو سطح فلز و تشکیل یک لایه محافظ یکنواخت و از جنسی مگنتیت بر روی سطح می باشد. در صورت تمیز کاری مقدماتی ناقص خوردگی حفره ای رخ می دهد.

شستشوی دیگهای بخار در حال سرویس، ترکیب آب جبرانی تغییر می کند و یا در سرعت Blow Down تغییر رخ می دهد. لخته های نرم و لجنی شکل و همچنین خرد شدن رسوبات دیگ های بخار موجب بسته شدن خطوط اصلی و انسداد لوله های Blow Down می شود در ضمن مانع انجام عمل گردش آب در سیستم دیگ بخار می گردد بنابراین برای حذف رسوبات از فرآیند شستشوی در حال گردش استفاده می کنیم. همیشه امکان پیش بینی تأثیر یک محلول شیمیایی بر روی یک رسوب وجود ندارد.

اگر زدودن رسوب سولفات کلسیم مورد نظر باشد از هیدروکسید سدیم استفاده می شود. هنگام بررسی محل و ضخامت رسوبات و تشخیص نوع آنها یکی از لوله های دیواره آب به طور نمونه تمیز می گردد تا مشخص گردد چه نوع روشی برای شستشوی شیمیایی مناسب است تا بر اساس آن حلال مناسب تهیه گردد.

انتخاب حلال مناسب با روشهای زیر صورت می گیرد:

۱- تجربه

۲- به وسیله آزمایش میزان حلالیت رسوب در محلولهای شیمیایی مختلف

از جمله حلالهای پر مصرف محلول رقیقی از اسید هیدروکلریک می باشد به آن اضافه گردد،

روش های شستشوی دیگ بخار

عمیات اسید شویی در صورت تکرار زیاد صدماتی را به مناطقی نظیر نقاط جوشکاری شده، لوله هایی که به طور مناسب رول نشده باشند، فلزات سرد کاری شده، رزوه های پیچها. بعد از عملیات اسید شویی دارای ترکهای طولی، زبریهای انتهای لوله، ساییدگی شدید و خوردگی عمیق حفره ای و سوراخهای متعدد هستیم. بنابراین بر روی لوله ها آزمایش التراسونیک انجام می گیرد تا از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.

غلظت محلولی که برای عملیات شستشو استفاده می شود به دیگ بخار بستگی دارد که آیا دیگ بخار چندین سال بدون عملیات تمیزکاری در سرویس بوده یا بازرسی فنی وجود رسوب را تأیید کرده است. اسید کلریدریک نیازی به هم زدن یا چرخش دادن ندارند و صرفاً با پر نمودن دیگ بخار توسط محلول و خیساندن رسوبات در مدت زمان مناسب و قابل قبولی رسوبات زدوده و برطرف می شوند.

محلولهای شستشو دهنده دیگر، باید حداقل با سرعت ۱ فوت بر ثانیه مورد چرخش قرار گیرند تا بتوانند رسوبات را در مدت زمان قابل قبولی تمیز نمایند.

مقدمات عملیات اسید شویی آن است که ابتدا دیگ بخار از سرویس خارج می گردد، سپس لوله ها توسط آب گرم، شستشو داده می شوند و پس از آن Went های خروجی باز شده و پروانه های هوادهی نیز روشن شده و دیگ بخار را تا درجه حرارت ۱۹۰-۱۸۰F سرد می کنند، باید تمامی منفذ های کوره شامل دمپرها و همچنین دریچه های مشعل ها بسته شوند تا گرمای دیگ بخار حفظ شود هرگز نباید از تابش مستقیم شعله استفاده نمود.

پس از برطرف کردن نشتی های احتمالی دیگ بخار جهت شستشوی شیمیایی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. پیمانکار باید قبل از تلمبه نمودن محلول شستشو به داخل دیگ بخار از دمای دیگ بخار در حد مورد نظر اطمینان حاصل کند که با اندازه گیری قسمتهای انتهایی Drum های دیگ بخار این کار صورت می گیرد اگر چه این اندازه گیری به علت نازکی این قسمتها دقیق نمی باشد . پیمانکار باید ابتدا دیگ بخار را با آب گرم پر کرده، دمای این آب در حدود دمای مطلوب می باشد پس از عبور آب، دیگ بخار را از محلول اسید پر کرده و به دیگر قسمت ها تلمبه می کنند.

چون حجم اسید مورد نیاز برای شستشو زیاد می باشد ابتدا آب به داخل دیگ بخار جریانمی یابد بعد غلظت اسید رفته رفته زیاد شده تا به غلظت مورد نظر برسد.


بررسی دستگاه های گازسوز
بررسی سیستم های تأسیسات برودتی

0

بررسی دستگاه های گازسوز

بررسی دستگاه های گازسوز

بررسی دستگاه های گازسوز

دستگاه گازسوز وسیله ای است دارای یک یا چند مشعل، که گاز در آن برای تولید گرما مشتعل می شود. دستگاه گازسوز باید امکان تنظیم جریان گاز، تهویه ی هوا، هدایت گازهای احتراق، انتقال گرما و تخلیه دود را با ایمنی کامل فراهم سازد. همانطور که میدانید بخش عمده ای از گاز طبیعی را متان با فرمول شیمیایی CH تشکیل می دهد. گاز پس از ورود به محفظه ی احتراق دستگاه گازسوز در مجاورت با شعله شمعک (پیلوت) یا جرقه و در صورت وجود هوا مشتعل میگردد. در احتراقی کاملی محصولات احتراق شامل گاز دی اکسیدکربن (CO)، بخار آب (HO) و گرما می باشد.

CH + YO — CO + Y HO

اگر مقدار گاز متان را بر حسب متر مکعب در نظر بگیریم برای این که یک متر مکعب گاز متان به صورت کامل بسوزد نیاز به ۲ متر مکعب اکسیژن (O) دارد، که در اثر این احتراق کامل یک متر مکعب گاز کربنیک (CO) و ۲ متر مکعب بخار آب تولید می شود.

پکیج ها

گرم سیستم گرم کننده به طرف رادیاتورها قطع می شود و این آب گرم به داخل مبدل حرارتی ثانویه جریان مییابد و باعث گرم شدن آب سرد ورودی به مبدل حرارتی ثانویه می شود. آب گرم مصرفی از پکیج به داخل لوله ی آب گرم مصرفی ساختمان جریان مییابد.

پس از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی، آب گرم سیستم گرم کننده مجدداً به رادیاتورها جریان یافته و جریان آن به مبدل حرارتی ثانویه قطع می گردد. مشعل پکیج تا زمانی که دمای آب گرم سیستم گرمایشی به دمای تنظیم شده توسط اکوستات نرسیده است به کار خود ادامه میدهد.

بررسی دستگاه های گازسوز

در تابستان جریان آب گرم سیستم گرمایش به طرف رادیاتورها قطع است در نتیجه مشعل پکیج با باز شدن شیر آب گرم مصرفی روشن می شود و با بسته شدن شیر آب گرم مصرفی مشعل پکیج خاموش می شود. عملکرد تابستانی پکیج دیواری مشابه آبگرمکن گازی دیواری (لحظه ای) میباشد.

آب گرم مصرفی درون آن جریان دارد. آب سرد به داخل لوله های مسی وارد می شود و پس از تبادل حرارت با آب گرم سیستم گرمایش داخل پوسته، گرم شده و پس از خروج از لوله های مسی مبدل حرارتی ثانویه وارد لولهای آب گرم ساختمان می شود.

در زمانی که شیر آب گرم مصرفی باز نباشد، آب گرم سیستم گرمایشی در داخل پوسته ی مبدل حرارتی ثانویه جریان ندارد و آب گرم مدار گرم کننده از طریق لولهای رفت آب گرم به رادیاتورها یا سایر دستگاههای پخش کننده ی گرما وارد می شود.

آب گرم داخل رادیاتورها با محیط نصب رادیاتور تبادل حرارت می کند و با کاهش دما وارد لولهای برگشت آب گرم شده و به پکیج باز میگردد.

محاسبه

زمانی که شیر آب گرم مصرفی باز می شود شدن مسیر شماره ی ۲ شیر سه راهه به شماره ی ۱ یعنی آب گرم خروجی از مبدل حرارتی اولیه وارد پوسته ی مبدل حرارتی ثانویه می شود و پس از تبادل ثانویه خارج شده و با عبور از اتصالهای ۳ و ۱ شیر سه راهه به مکشی پمپ میرسد. اب سرد ورودی به مبدل ثانویه در اثر تبادل حرارت با آب گرم داخل پوسته، گرم شده و به طرف لوازم بهداشتی جریان مییابد. پس از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی، جریان آب در داخل لوله های مبدل ثانویه متوقف می شود. در نتیجه سنسور فشار پیام قطع جریان آب گرم مصرفی را صادر می کند و باعث تغییر حالت شیر سه راهه می شود یعنی مسیر ۳ به ۱ قطع و مسیر ۲ به ۱ باز می شود.


بررسی سیستم های تأسیسات برودتی
محاسبه انرژی گرمايشی ساختمان ها شهری

0

بررسی سیستم های تأسیسات برودتی

بررسی سیستم های تأسیسات برودتی

کمپرسورها

بررسی سیستم های تأسیسات برودتی با مطرح نمودن این پرسش که : چه دستگاه هایی در مایعات یا گازها اختالف فشار ایجاد نموده و سبب افزایش فشار و جابه جایی آنها می شود و اینکه آیا در زندگی روزمره با آنها برخورد داشته اید توجه هنرجویان را به موضوع درس جلب کرده و سپس مقدمه شروع مبحث کمپرسورها را با این مطالب بیان نماییم: برای انتقال مایعات از پمپ استفاه می شود که یکی از کاربردهای آن باال کشیدن آب از چاه می باشد.

بررسی سیستم های تأسیسات برودتی

همچنین برای تراکم هوا و گازهای دیگر از کمپرسور استفاده می شود که یکی از موارد استفاده از آن کمپرسور کوچکی است که هوا را به داخل آکواریوم می دمد. اما در سیکل تبرید کمپرسور: مصرف انرژی الکتریکی، گاز مبرد را از اواپراتور مکش می کند و سپس آن را فشرده ساخته و وارد کندانسر می نماید.

انواع کمپرسورهای متداول سیستم تبرید

۱- کمپرسور سانتریفوژ (گریز از مرکز)
۲- کمپرسور پیچی (اسکرو)
۳- کمپرسور طوماری (اسکرول)
۴- کمپرسور تناوبی (پیستونی)

کندانسرها در بررسی سیستم های تأسیسات برودتی

احتراق بنزین در سیلندر موتور ماشین دمایی در حدود ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد ایجاد می کند. در صورتی که این دمای باال دفع نشود به اجزای موتور صدمه خواهد زد لذا از آب برای انتقال گرما استفاده می شود. آب در مسیرهایی که در اطراف سیلندر و سرسیلندر تعبیه شده حرکت کرده و پس از جذب گرمای بدنه موتور به وسیله لوله های الستیکی از باال وارد رادیاتور می شود تا در اثر گردش هوا که توسط یک فن ایجاد می شود گرمای آب را به هوا منتقل نماید. برای افزایش سرعت حرکت آب و انتقال بیشتر گرما از یک پمپ برای به گردش درآوردن آب استفاده می شود.

 

انواع کندانسر

کندانسرها به سه دسته تقسیم می شوند
۱- کندانسر هوایی
۲- کندانسر آبی
۳- کندانسر تبخیری

در بیشتر واحدهای بسیار بزرگ و برخی از واحدهای کوچک، از کندانسر خنک شونده با آب استفاده می شود. کندانسرهای خنک شونده با هوا بیشتر در واحدهای کم ظرفیت )۲۰ تن و کمتر( به کار می روند. اکنون کندانسرهای خنک شونده با هوا در سیستم های تهویه مطبوع خانگی و در جاهایی که ارزش آب بسیار زیاد است یا دفع فاضالب دشوار است یا در مواردی که نمک های موجود در آب از لحاظ تشکیل قشر رسوبی مشکل جدی ایجاد می کنند دستگاه هایی استاندارد محسوب می شوند. بسیاری از سیستم های هوایی که ظرفیت متوسط تا بسیار زیاد دارند برای مناطق کم آب یا جاهایی که آب بها گران است یا در محل هایی که آب از کیفیت خوبی برخوردار نیست به کار برده می شوند.

اواپراتورها در بررسی سیستم های تأسیسات برودتی

بر روی دست کدام یک از شما الکل یا بنزین ریخته شده است؟ در صورت داشتن این تجربه احساس شما چه بوده است؟ هنگام تماس پوست بدن با اتر یا بنزین، انسان بر روی پوست خود احساس خنکی خواهد نمود. علت این امر تبخیر بنزین می باشد. بنزین برای تبخیر شدن گرمای پوست بدن را جذب نموده و از مایع به بخار تبدیل می شود. برای جذب گرمای داخل یخچال از اواپراتور استفاده می شود. در اواپراتور نیز مایع مبرد به بخار تغییر حالت داده و برای این کار گرمای داخل یخچال را جذب می کند.

کاربرد اواپراتورها

اواپراتورها سطوح انتقال حرارتی هستند که در آنها ماده مبرد با دریافت گرمای نهان تبخیر از فضا یا محصوالت سردشونده از مایع به بخار تبدیل شده و سبب سردشدن فضای سردخانه یا یخچال می شود.
اواپراتور در دستگاه های گوناگونی برای ایجاد سرما استفاده می شود که تعدادی از کاربردهای آن عبارتست از:
۱- ساختمان های مسکونی، برای خنک کردن هوای اتاق در تابستان توسط کولر گازی و یا نگهداری مواد غذایی داخل یخچال در دمای پایین.
۲- ساختمان های عمومی، کاهش دمای آب جهت ایجاد هوای خنک در فن کویل و تأمین آب سرد بهداشتی در آب سردکن.
۳- کاربرد صنعتی، خنک کردن شیر، انجماد محصوالت غذایی مانند گوشت، بستنی و …، تأمین دمای پایین جهت انجام کارهای تحقیقاتی، دستگاه های یخ ساز.

تجهيزات جانبي دستگاه هاي سردکننده

اگر در یک سیستم تبرید تراکمی روغن به تدریج از کمپرسور به داخل سیکل برود و به کمپرسور برنگردد چه اتفاقی می افتد؟

تأثیر روغن در کمپرسور و نیاز مبرم به آن در کمپرسور توضیح داده شود. همچنین زیان های روغن در کندانسر و اواپراتور و در نهایت ضرورت برگشت روغن خروجی از کمپرسور به کمپرسور گفته شود.

جداکن روغن پس از کمپرسور نصب می شود. وقتی گاز داغ به همراه روغن وارد جداکن روغن می شود گاز چون سبک است در قسمت باال و روغن چون سنگین است در قسمت پایین جداکن روغن جمع می شود و بدین وسیله گاز و روغن از هم جدا می شوند. گاز تحت فشار رانش کمپرسور به سمت کندانسر می رود. حجم روغن در جداکن زیاد شده و باعث می شود سوپاپ ته تله روغن که در مسیر لوله برگشت روغن به کمپرسور است باز شده و تحت مکش کمپرسور روغن جمع شده در جداکن روغن به کمپرسور برگشت داده شود.

مبدل گرمایی در بررسی سیستم های تأسیسات برودتی

ماده مبرد در خروجی از کندانسر و قبل از ورود به اواپراتور هرچه سردتر باشد وقتی که به اواپراتور می رود چون کامال خواهد بود و گازی همراه نخواهد داشت گرمای بیشتری از محیط اواپراتور برای تبخیر می گیرد در نتیجه سرمای بیشتری تولید می شود. از طرفی ماده مبرد در هنگام برگشت به کمپرسور بایستی به حالت سوپرهیت باشد تا هیچ مایعی همراه آن نباشد. برای رسیدن به هر دو منظور از دستگاهی به اسم مبدل گرمایی استفاده می کنند.

در این دستگاه لوله خروجی از کندانسر را قبل از اواپراتور و لوله مکش را قبل از کمپرسور طوری کنار هم قرار می دهند که مایع قبل از ورود به اواپراتور گرمایش را به لوله مکش بدهد در نتیجه هم مبرد قبل از ورود به اواپراتور بیش سرد می شود و از طرف دیگر مبرد برگشتی قبل از ورود به کمپرسور بیش گرم می شود.


محاسبه انرژی گرمايشی ساختمان ها شهری
شرایط دمای مرغداری گوشتی

0

محاسبه انرژی گرمايشی ساختمان ها شهری

محاسبه انرژی گرمايشی ساختمان ها شهری

محاسبه انرژی گرمايشی

در اين مقاله ابتدا براي يك ساختمان مسكوني كه داراي سيستم حرارت مركزي ميباشد انرژي گرمايشي آن توسط برنامه تدوين شده محاسبه مي شود. سپس با تغيير پارامترهاي موثر در ميزان انرژي گرمايشي ساختمان، مسئله براي حالت های مختلف تحليل ميشود. آنگاه يك شبكه عصبي انتشار برگشتي توسط نرم افزار MATLAB ايجاد ميگردد. براي آموزش اين شبكه از الگوريتم آموزش نظارت شده استفاده ميشود. پس از آموزش شبكه تعدادي ساختمان تحت شرايط مختلف با روش دقيق و استفاده از هوش مصنوعي تحليل شده و نتايج آنها با يكديگر مقايسه ميشود.

از اين مرحله به بعد، ديگر نيازي به حل مسئله انرژي گرمايشي نيست و حجم عمليات كامپيوتري كاهش مييابد . با آموزش اين شبكه بدون نياز به محاسبه ميتوان ميزان انرژي گرمايشي ساختمان را تحت هر شرايط دلخواه ديگری با دقت قابل قبول تخمين بزنيم . نتايج نشان ميدهد كه شبكه عصبي انتشار برگشتي به خوبی توانايی تخمين انرژي گرمايشي ساختمان ها را دارد.

محاسبه انرژی گرمايشی

يكي از عواملي كه باعث كاهش ضريب عملكرد و افزايش انرژي مصرفي سيكل هاي تبريد مي شود تغيير فاز مبرد مايع به بخار و جوشش ناگهانی آن بعد از كندانسور است. اين تغيير فاز به علت افت فشار يا گرماي ناشي از اصطكاك در مسير بعد از كندانسور تا ورودي شير انبساط رخ مي دهد. براي جلوگيري از اين تغيير فاز از روشهايی مانند مادون سرد كردن مبرد يا بالا بردن و ثابت نگه داشتن دما و فشار چگالش استفاده ميشود كه اين روش ها همه داراي معايبي هستند.

استفاده از تكنولوژی در محاسبه انرژی گرمايشی

تقويت فشار مبرد مايع كه با استفاده از پمپ مبرد مايع انجام مي شود، روش نسبتاً جديد ديگري است كه براي جلوگيري از اين تغيير فاز پيشن هاد گرديده است. در اين تحقيق سيكلهاي متداول با دماي چگالش ثابت و داراي كنترل مينيمم هد فشار و سيكل با تقويت فشار مبرد مايع مدلسازي كامپيوتري شدهاند. با استفاده از نتايج مدلسازي ها، تاثير تغيير فاز مبرد مايع بعد از كندانسور بر پارامترهاي سيكل تبريد مانند ضريب عملكرد، انرژي مصرفي و ظرفيت سرمايي بررسي شده است.

همچنين ميزان و چگونگي تاثير بكارگيري تكنولوژي تقويت فشار مبرد مايع بر كاهش مصرف انرژي و افزايش ضريب عملكرد و ظرفيت سرمايي سيكل مطالعه شده است. نتايج مدلسازي هاي انجام شده در اين تحقيق، تاثير مثبت استفاده از تكنولوژي تقويت فشار مبرد مايع را به صورت بهبود ضريب عملكرد حداكثر تا ۶۱ %و كاهش مصرف انرژي تا بيش از ۳۱ %در مقايسه با دو سيكل متداول ديگر نشان ميدهد.

جريان و توزيع دما در فضاهای محاسبه انرژی گرمايشی

هواي داخل ساختمان ها و ساير فضاهاي بسته تحت تأثير عوامل و متغيرهاي فيزيكي متعددي ميباشد كه هر كدام بر راحتي و آسايش انسان ها تأثير دارند. در بسياري از مناطق گرم و خشك ايران از كولرهاي آبي براي خنك نمودن فضاها در تابستان استفاده مي شود. در اين روش هواي محل مورد نظر بين ۱۰ تا ۲۰ بار در ساعت تعويض مي شود. از جمله عواملي كه بر روي عملكرد اين سيستم تأثير دارند، اندازه و محل قرارگيري دريچه هاي ورودي و خروجي هوا و سرعت عبور هوا از آن ها مي باشد. در اين تحقيق با استفاده از مدلسازي عددي تأثير محل قرارگيري دريچه هاي ورودي و خروجي، اندازه آنها، سرعت هواي ورودي و همچنين حضور منبع توليد حرارت بر روي جريان هوا و توزيع دما در فضاهايي مانند اتاق و سوله صنعتي كه در فصل تابستان تهويه مي شوند مورد بررسي قرار گرفته است.

 

محاسبه انرژی گرمايشی

با مطالعه نتايج مشخص شده است كه با استفاده از سيستم تهويه جابجايي، كه در آن دريچه هاي ورودي هوا به فضا در قسمت هاي پاييني ديوار قرار مي گيرد، با صرف ميزان هواي ورودي كمتري نسبت به سيستم تهويه اختلاطي مي توان شرايط آسايش حرارتي در فضاي فن تهويه شونده به خصوص در محل حضور ساكنين را ايجاد نمود. نتايج همچنين نشان داده است كه هواي گرمي كه معمولاً در ارتفاعات بالاي فضا و منطقه زير سقف قرار مي گيرد بدون مخلوط شدن با هواي سرد ورودي از طريق دريچه هاي خروجي خارج ميشود. بنابر اين استفاده از اين روش باعث صرفهجويي در مصرف انرژي براي تهيه هواي تهويه ميشود.

 

تامين رطوبت نسبي در محاسبه انرژی گرمايشی

هواي داخل ساختمان در يك محدوده مناسب، بعد از درجه حرارت مهمترين عامل در تامين شرايط آسايش داخل ساختمان است. نرخ تهويه علاوه بر اينكه بر بار حرارتي ساختمان و در نتيجه درجه حرارت هواي داخل تاثير دارد، بطور غير مستقيم رطوبت نسبي هوا را نيز تغيير مي دهد.

به همين خاطر بررسي تاثير نرخ تهويه هواي داخل بر تغييرات رطوبت نسبي مستلزم در نظر گرفتن تمام عوامل مذكور در يك مدل واحد است. در اين مقاله يك مدل رياضي براي تحليل رفتار حرارتي و رطوبتي ساختمان در حالت گذرا ارائه شده است. مدل بر اساس نوشتن معادلات توازن انرژي براي اجزاي مختلف ساختمان يعني ديوارها، سقف، كف و نيز منبع گرمايي تشكيل شده است. هم چنين معادله توازن جرم براي تغييرات رطوبت هواي داخل ساختمان نوشته شده است.

نتایج بررسی و تحقیق درباره محاسبه انرژی گرمايشی

معادلات بدست آمده به شكل موسوم به فضاي حالت نوشته شده و با روش عددي تحليل گرديدهاند. از نتايج حل براي پيش بيني رفتار حرارتي و رطوبتي هواي داخل استفاده شده است. مدل رياضي قادر است راههاي كنترل رطوبت نسبي داخل اتاق را در محدوده شرايط آسايش بررسي كند. اين مدل توانايي بررسي احتمال ميعان بر روي سطوح داخل ساختمان را تحت تاثير شرايط مختلف هواي خارج و خارج در شرايطي كه اين عوامل نسبت به زمان بطور پيوسته تغيير ميكنند را دارد.


شرایط دمای مرغداری گوشتی
شرایط دمای سالن استخر و جکوزی

0

شرایط دمای مرغداری گوشتی

شرایط دمای مرغداری گوشتی

شرایط دمای مرغداری

درجه حرارت و رطوبت در پرورش طیور

شرایط دمای مرغداری منشأ مرغان امروزي مرغهاي جنگلي قرمز و قهوهاي هستند كه هزاران سال پيش در بخشي از شمال شبه قاره هند زندگي ميكرده اند. مرغ به عنوان منبع گوشت براي اولين بار در نقاشيهاي بابليان در ۶۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح به تصویر كشيده شده است. گوشت مرغ جزء معمولترین گوشتهاي مورد مصرف در قرون وسطي بوده است. صنعت مرغدارى نقش بسیار مهمى در تبدیل دانه ها و سایر محصوالت به گوشت و تخم مرغ که مواد غذائى مفیدى براى انسان هستند، دارد.

صنعت مرغدارى ازچندین جهت داراى اهمیت است. به عنوان یک منبع درآمد، منبع غذا، استفاده درصنعت. گوشت مرغ و تخم مرغ یکى از غذاهاى مرسوم، متداول ارزان قیمت و با کیفیت خوب براى افراد بشرى بوده که به آسانى پخته شده و همیشه آماده پختن مى باشند. گوشت مرغ غذائى اقتصادى با پخت سريع واز نظر ارزش غذائى بسيار خوب است. از نظر ارزش غذائى مردم ازگوشت بيشترجهت تأمين پروتئين استفاده مى کنند، گوشت مرغ و بوقلمون در مقايسه با گوشت گاو مقدار پروتئين بيشترى دارد.

شرایط دمای مرغداری

طراحی تاسيسات در شرایط دمای مرغداری

در یک پروژه ۲۰۰۰۰ قطعه ای با توجه به ابعاد زمین و موقعیت آن می توان حالت های مختلفی را طراحی و اجرا نمود: الف( طرح اول :دوسالن ۱۰۰۰۰ قطعه ای در امتداد هم؛ ب( طرح دوم : ۴ سالن ۵۰۰۰ قطعه ای دو به دو به موازات همدیگر؛ ج( طرح سوم : دو سالن ۱۰۰۰۰ قطعه ای به موازات هم. دو سالن ۱۰۰۰۰ قطعه ای در امتدادهم در صورتی که زمین مورد نظر حالت مستطیلی داشته و طول آن حداقل ۱۵۰ متر باشد، پیشنهاد می شود از گزینه الف استفاده شود و دو سالن به ابعاد ۷۱/۵ *۱۴ متر که در بین آنها اتاق فرمان به ابعاد ۴/۵ *۱۴ متر قرار می گیرد را .

بنا نمود با توجه به طول زمین میتوان عرض سالن را کمتر یا بیشتر نیز انتخاب نمود ولی باید دقت کرد که تغییر عرض سالن شرایط خاص خود را نیز در نحوه مدیریت، تعداد تهویه ها، تعداد ردیف زنجیردانخوری، آبخوری ها و سایر نکات فنی را می طلبد و باید آن را رعایت نمود . ولی به نظر می رسد بهترین حالت، عرض ۱۴ متر باشد که در این صورت می .توان ۶ ردیف زنجیر دانخوری و ۶ ردیف آبخوری در سالن نصب نمود ارتفاع دیواره های سالن ۲/۸ متر و در وسط سالن پرورش جهت برقراری شیب مناسب در صورت استفاده از سقف تیرچه و بلوک ۳/۱ متر خواهد بود.

شرایط دمای مرغداری

البته می توان با مشورت مهندس ناظر طرح و نظر مجری در پوشش سالن ها با در نظر گرفتن آب و هوای منطقه از سقف های گنبدی یا شیروانی نیز استفاده کرد. ارتفاع اتاق فرمان یک متر بیشتر از سالن ها انتخاب می شود تا علاوه بر تامین حجم مناسب هوای مورد نیاز هیترها فضای کافی برای نصب دانخوری ها ، تابلوهای برق ، لوله های آب و سایر تجهیزات وجود داشته باشد.

تهویه ها در شرایط دمای مرغداری

تهویه مناسب و مطلوب عامل بسیار مهم در موفقیت پرورش جوجه هاي گوشتي مي باشد و هواي خوب و سالم و تهویه مناسب یكي از مهمترین موارد قابل توجه در مرغداري است لذا تاكید مي شود در تهویه سالنها نهایت توجه و دقت به عمل آید. زیرا اكثر بیماریها در اثر تهویه بد بوجود مي آید و گله را مبتلا به بیماري تنفسي و…. مي كند در واقع كیفیت نامناسب هوا عملكرد گله را محدود كرده و حساسیت به بیماري را باال خواهد برد به این منظور در انتهای سالن با توجه به حجم ، طول و عرض سالن تعداد تهویه ها انتخاب و نصب می گردد. لذا برای سالن به ابعاد ۱۴*۷۱/۵متر، تعداد ۲ عدد تهویه ۱۴۰*۱۴۰ و ۳ عدد تهویه ۷۰ سانتی متری به طوری که یک در میان نصب شود ، مورد نیاز است.

موتور خانه در شرایط دمای مرغداری

با توجه به اینکه واحد مرغداری باید در تمام دوره پرورش برق مورد نیاز را در اختیار داشته باشد لذا یک اتاق به ابعاد ۳*۴ متر جهت استقرار موتور برق اضطراری و قرار دادن لوازم و ادوات یدکی سیستم برق مرغداری ساخته می شود.

هیتر در شرایط دمای مرغداری

این هیتر حرارتی که یکی از انواع پیشرفته ای کوره های هوای گرم به حساب می آیند با الگو برداری از هیتر های گرماساز آلمانی ساخته شده و مصرف سوخت در آن نسبت به بهترین دستگاه های ایرانی۱۰الی۲۰ درصد پایین آمده است. طراحی این هیتر های به گو نه ای است که با چرخش ۱۸۰درجه ای حرارت در آن ازر کوره به یونیت و عبور از مقابل فن های قوی حداکثر استفاده از سوخت مصرفی انجام می پذیرد و حرارت از طریق اگزوز خروجی به بیرون از محیط منتقل نمی شو.

 

شرایط دمای مرغداری

هیتر های ساخت گروه صنعتی اسکندری با راندمان بالای ۹۸% راندمان بهترین گزینه برای سالن های پرورش طیور و مرغداری می باشد.

هیتر ۱۱۰هزار – گرماساز جت هیتر

موتور برق در شرایط دمای مرغداری

دستگاهی است که انرژی مکانیکی را با استفاده از سوختهایی مانند بنزین و گازوییل تبدیل به الکتریکی میکند. وجود موتور برق در مرغداری باعث میشود تا در زمان قطعی برق برای سیستم سرمایش و تهویه هوا برق مورد نیاز موجود بوده و مرغدار با شرایط بحرانی مواجه نگردد


شرایط دمای سالن استخر و جکوزی
عايق کاری حرارتی جداره های ساختمانی

0

بارگیری و ارسال هیترهای گروه صنعتی اسکندری به هشتگرد

تعداد ۶ دستگاه هیتر گرمایشی آرارات در بهمن ماه ۱۳۹۶ برای گلخانه آقای نیازی شهرستان هشتگرد ارسال گردید .هیتر آرارات با کیفیت ترین و کم مصرف ترین گرماساز ساخت ایران ، دارای استاندارد های ملی و اروپایی می باشد . هیترهای مذکور پس از تحقیقات کامل توسط آقای نیازی برای گلخانه ایشان توسط خودشان خریداری گردیده اند.

0

دما مورد نیاز برای پرورش گوجه فرنگی گلخانه

دما مورد نیاز برای پرورش گوجه فرنگی گلخانه

گوجه فرنگی گلخانه : بذر گوجه فرنگی و بادمجان، در کاغذ جوانه زنی در پتری دیشی در حرارت ۲-۲۰ درجه سانتیگراد در تاریکی کشت شدند. پس از جوانهزنی بذر و تولید گیاهک در مرحله برگ های لپه ای، گیاهان به گلدان حاوی خاک سترون منتقل شدند. این گلدانها در گلخانه مرطوب (رطوبت نسبی ۹۵-۸۵ درصد) با دمای ۲۵-۲۲ درجه سانتیگراد در روز و ۱۷-۱۵ درجه سانتیگراد در شب با شرایط نور طبیعی مستقر شدند.

گوجه فرنگی از جمله صیفی جاتی است که به دلایل فراوان کشت آن قابل صرفه است. زیرا این محصول در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و آنجا که به صورت اصلی وجود ندارد به صورت رب گوجه باعث خوشمزگی غذا می شود.به همین دلیل است که در کشت گوجه فرنگی واریته هایی در نظر گرفته شده است که دقیقا با شرایط مصرف گوجه فرنگی مطابق است.

گوجه فرنگی ریز در اندازه های ۵ تا ۲۰ گرمی و همین طور گوجه فرنگی هایی با اوزان تا ۲۵۰ گرم تولید شده است که به خاطر استفاده از تکنیک های جدید علاوه بر مقاومت بالا در برابر بسیاری از ویروس ها و بیماری ها استعداد دوام و تازگی را تا مدت طولانی دارا می باشد. شایان ذکر است که علاوه بر تنوع شکل و اندازه رنگ های زرد و نارنجی به کمک گوجه فرنگی های قرمز آمده است.

گوجه فرنگی گلخانه

کشت گوجه فرنگی گلخانه ای

انواع کشت گوجه فرنگی: حال که تصمیم گرفته اید در گلخانه خود بذر گوجه فرنگی را کشت کنید قبل از هر چیز باید بدانید چه نوع بذری را انتخاب و تهیه نمائید. بذر گوجه فرنگی را بر اساس نحوه مصرف آن می توان تقسیم بندی نمود زیرا این میوه را به صورت تازه خوری, رب, سس یا کنسرو می توان مصرف نمود. به همین منظور اولین تقسیم بندی بر اساس تازه خوری و صنعتی می باشد. در حال حاضر در ایران برای کشت گوجه فرنگی در گلخانه تنها از ارقام تازه خوری استفاده می شود.

دومین تقسیم بندی بر اساس همرسی استوار است . که به سه دسته همرس غیر همرس و بینابین تقسیم می شود . معمولا در گلخانه های ایران از واریته های غیر همرس در برداشت های طولانی مدت و از واریته بینابین در مناطقی که مدت برداشت کوتاه تر است استفاده می شود. سومین تقسیم بندی بر اساس وزن میوه است . امروزه برای مصرف تازه خوری گوجه فرنگی از گوجه چری با وزن ۵ تا ۲۰ گرم تا گوجه هایی به وزن ۲۵۰ گرم استفاده می شود.

نا گفته نماند که هر چه وزن گوجه فرنگی سنگین تر باشد مدت بیشتری برای رسیدن به باردهی نیاز دارد . مثلا گوجه چری که حدود ۵ تا ۲۰ گرم است پس از نشاء حدود ۶۰ روز برای برداشت محصول نیاز دارد. به تازگی در بازار تولید واریته های دیگری پا نهاده است که کلاستر نام دارد .اصولا چیدن میوه به صورت خوشه ای با اصطلاح کلاستر خوانده می شود . با پیشرفت تکنولوژی در تولید بذر واریته هایی به بازار معرفی شده است که در برابر نماتد یا ویروسهایی که در منطقه ای فعال هستند مقاومت داشته و می توان با توجه به مشکلات موجود ارقام مورد نظر را انتخاب نمود.

تامین دما مورد نیاز گلخانه توسط هیتر ها گروه صنعتی اسکندری

در این قسمت یک نمونه از هیتر سوپر آرارات که در گلخانه گوجه فرنگی نصب شده است را میتوانید مشاهده فرمایید.


0
خیار گلخانه

دما مورد نیاز برای پرورش خیار گلخانه

دما مورد نیاز برای پرورش خیار گلخانه

خیار گلخانه : خيار گياهي با نام علمي sativus Cucumis از خانواده Cucurbitacae ميباشد . به احتمال قوي اين محصول بومی آسيا و افريقاست و در حدود هزاران سال است كشت مي شود. خيار در مقابل سرما حساس و ۵ باشد ميوه ها بحدكافی تشكيل نمي شوند و يا اينكه اختلالات C طالب گرماست. چنانچه دماي شب پائينتر از ° C 12 و براي رشد و نمو بالاي ° C فيزيولوژيكي در آنها ظاهر ميگردد. حداقل دما براي جوانه زدن بذر خيار ° ۱۷ به بالا باز ميشوند. عمل لقاح در دماي C 15 به بالا و گردهها در دماي ° C 10 ميباشد.

گل ها ابتدا در دماي ° ۲۶ تا ۲۹ درجه سانتيگراد انجام ميگيرد. زمان متوسط جوانه زني بذر در شرايط ايده ال ۳ تا ۴ روز و طول دوره رشد تا ميوه دهی پس از نشاء در حدود ۳۵ تا ۵۰ روز است. همچنين تراكم استاندارد و مناسب كشت در مترمربع براي كشت زمستانه ۲/۲ در مترمربع و براي كشت بهاره ۷/۱ در مترمربع ميباشد. از ۸ هزار هكتار سطح گلخانه كشورمان در حدود ۵/۴ هزار هكتار به كشت اين محصول اختصاص دارد. مناطق عمده در كشت خيار گلخانه ای شامل جيرفت، يزد، اصفهان ميباشد.

كاشت خیار گلخانه

نحوه كشت خيار به دو روش مستقيم و نشايي انجام ميگيرد كه بهتر است براي تسهيل در رشد و مقاو مسازي بوته از روش نشاء استفاده گردد. در اين روش در سيني نشا از پيتماس و كوكوپيت به نسبتهاي مشخص استفاده ميشود. در شرايط ايدهال بعد از ۳ تا ۶ روز جوانهزني صورت گرفته و يك ماه بعد ميتوان نشاء را به زمين اصلي انتقال داد. براي زمان كشت خيار با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه بايد اقدام شود چنانكه در منطقه جيرفت كشت از اوايل مهر ماه شروع و تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد اما در بسياري از مناطق ديگر با توجه به شرايط آب و هوايي دو فصل كشت بهاره و پائيزه وجود دارد.

آبياری خیار گلخانه

دوره آبياري بر اساس سن گياه، بافت خاك و دماي منطقه توصيه ميگردد. آبياري زياد باعث شستشوي خاك شده و مواد غذايي كمتري در اختيار ريشه قرار ميگيرد، از طرفي آبياري كم نيز باعث پژمردگي و تنش براي گياه ميگردد. بهترين زمان آبياري هنگامي است كه رطوبت خاك به ۲۵ %رسيده باشد. بهتر است در مرحله ۴ برگي شك تشنگي به گياه داده شود تا ريشه گياه براي جذب آب به عمق بيشتري نفوذ كرده و در نتيجه گياه قويتر خواهد شد. نصب تيپهاي آبياري نيز بايد به نوعي باشد كه محدوده رطوبتی بين دو قطره چكان پوشش داده شود.

خیار گلخانه
خیار گلخانه

آب مناسب براي آبياري در EC كمتر از ۱ بسيار خوب، EC بين ۱ تا ۲ مناسب ، EC 2 تا ۳ كمي زياد، EC 3 تا ۴ زياد و EC بالاتر از ۴ بسيار زياد غير قابل قبول ميباشد. همچنين pH مناسب آب براي آبياري حدود ۷/۶ مي باشد. در بين تمامي مراحل مرحله گلدهي بيشترين نياز آبي را در گياه دارد.

هرس خیار گلخانه

زمان مناسب هرس بوته خيار در هنگامي كه ارتفاع بوته به ۳۰ سانتيمتر ميرسد بايد انجام گيرد. در اين زمان گياه فرصت بيشتري براي رشد ساقه و توليد برگهاي قويتر خواهد داشت. در مراحل بعدي نبايد تعداد برگ هاي هرس شده بيشتر از ۳ عدد در هر بار هرس باشد و حداقل ۱۸ تا ۲۲ برگ بعد از هرس بر روي بوته باقي بماند. همچنين بر حسب نوع رقم هرس ميوه نيز انجام ميگيرد.


 • انواع سیستم های گرمایشی گلخانه
 • انواع سیستم های گرمایشی مرغداری
 • آفاق خیار گلخانه ای
 • انواع بذر خیارگلخانه ای
 • بذر خیارگلخانه
 • برداشت خیارگلخانه ای
 • خیار گلخانه ای
 • خیارگلخانه ای
 • روش کاشت خیارگلخانه ای
 • پرورش خیار گلخانه ای
 • پرورش خیار گیاهی
 • روش کاشت خیار گلخانه ای
 • روش کشت خیار گلخانه
 • زمان رشد خیار گلخانه ای
 • سازه گلخانه خیار
 • شرایط تولید خیار گلخانه ای
 • گلخانه سنتی خیار
0