شهرک گلفام

ارسال هیتر های سوپر آرارات و پی اف به شهرک گلخانه گلفام

ارسال مجدد هیتر های سوپر آرارات و پی اف به مقصد ( تهران – پاکدشت – شهرک گلفام ) به گلخانه جناب آقای ملک زاده در تاریخ ۱۳ مهر ۹۶ ارسال گردیده .

 


0