رطوبت ساز نازلی

سیستم مه پاش یا رطوبت ساز نازلی جهت تامین رطوبت انواع گلخانه و مرغداری