هیتر

مقالات گرمایشی

نقش دما پرندگان از دسته حیوانات خونگرم می باشند و این بدین معنا است که همانند پستانداران می توانند در یک محدوده مشخص، دمای بدن خود را تنظیم کنند. اما پرندگان در هنگام تولد چنین توانایی را ندارند. در مرحله جنینی و چند روز اول بعد از هچ، دمای بدن آنها تحت تاثیر درجه حرارت محیط اطراف می باشد. پرندگان در دمای بهینه متناسب با سن به رشد مطلوب می رسند، اما در چند روز اول زندگی نمی توانند دمای بدن را تنظیم کنند. در انکوباتور، به منظور تامین حرارت مورد نیاز جنین، دما بدقت تنظیم و کنترل می شود. در شرایط ایده ال بین حرارت تولید شده توسط جنین، حرارت دفع شده از سطح تخم مرغ و دمای محیط انکوباتور تعادل برقرار خواهد بود؛ بطوریکه حرارت جنین در حد مطلوب و مناسب تنظیم می شود. در جوجه ها در صورتیکه بین حرارت دفع شده از بدن و دمای محیط
0